28 mar 11

Handlarzy spotkać można nie tylko w wielu tradycyjnych miejscach przeznaczonych do handlu, jak targowiska, bazary i hipermarkety, gdzie obowiązuje podatek w postaci opłaty handlowej – ale również w przejściach podziemnych, przy mostach, placach ratuszowych, na chodnikach, przystankach i w wielu innych nietypowych miejscach. Czy owe nietypowe miejsca można uznać za targowisko, a co za tym idzie – czy handlując w tych miejscach trzeba zapłacić opłatę targową?

W art. 15 i 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przeczytamy, że:

Art. 15.
1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, z zastrzeżeniem ust. 2a.
2a. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.
3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidywanych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Art. 16.
Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Z tego wynika, że nawet nie handlując na bazarze, a gdzieś tam obok – jesteśmy zobowiązani zapłacić opłatę targową, która wg. prawa należy się wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.


Kategoria: Aktualności

Trackback Uri